1. نظرات بلافاصله بعد از برسی مدیرسایت تایید میشوند.
  2. درتایید نظرات هیچ فرقی بین نظر تشویقی و دیگر نظرات گذاشته نمیشود.
  3. نظرات حاوی الفاظ رکیک یا مستهجن تایید نمیشود ودر صورت تکرار ۳باره امکان نظردهی برای کاربر خاطی مسدود میشود.
  4. نظرات نیاز به پاسخ به نویسنده مطلب برای پاسخ ارجاع میشود ونویسنده حداکثرتا۲۴ساعت باید به آن پاسخ دهد.
  5. در نظرات میتوانید درخواست مطلب ، مقاله ، پروژه دهید.
0